Deisme Hosgeldiniz

 

DEİSME HOŞGELDİNİZ

 

Deizm'in sana ve topluma sunacağı pek çok şey var.Deism doğadaki tasarımlar/kanunlar ışığında akla ve mantığa dayalı bir Tanrı inancıdır.Her tasarımın bir tasarımcısı vardır.Bu sebeple Deism doğal bir inaçtır, sözde gökten inen bir inanç değildir.Deism’in doğasında ve felsefesinde , sözde gökten indiğine inanılan islam, hristiyanlı ve musevilik gibi dinlerin temsil ettiği korkutma ve hurafeler yoktur.(Bu dinlere “sözde gökten inme” dinler deniliyor çünkü onlar tanrıdan bir vahiy alındığını iddia ediyor ve bu dinler çeşitli ve karışık kutsal kitaplara dayandırılıyor). Yeterli sayıda insan Deist olduğu zaman akıl ve mantık, korkuyu ve hurafeleri ortadan kaldıracak ve onun olumlu etkisi tamamiyle toplumların bir parçası olacak.İşte o zaman, sözde gökten inen dinlerin saçma sapan şiddet yanlısı hurafelerine inanan milyarlarca insan sahip oldukları, sonsuz kişisel ve toplumsal gelişme sağlayacak,tanrı vergisi akıllarının etrafında birleşecek.

Bu gerçekleşmesi mümkün olmayan bir ütopya değil.Deism insanoğlu ile iletişim kurabilecek bir potansiyele sahip, çünkü aynı insanoğlu tanrı vergisi bir maNtığa ve akla sahip.Bu gerçekten dolayı, Deism kendisinden haberdar olan büyük bir çoğunluk ile irtibat kuruyor. Deism için son derece önemli bir kılavuz olan tanrı vergisi akıl insanlığın doğal halidir.Sözde gökten inmiş dinlerdeki insan icadı hurafeler insanlığın doğal hali değildir. Bize Tanrı'nın verdiği mantık yürütme gücünün bu tür insan-yapımı efsaneler ve hurafeler tarafından  etkisizleştirilmesinin sebebi çok basit.AKTİF insanlar yalanlarla tarafından tahrik ediliyor.Bu AKTİF insanların bazıları menfaat duygusuyla kandırılırken bazılarıda cehalet yoluna kaptırıyor kendini.Asıl problem AKTİF insanların tarafında ortaya çıktığı için yanlızca AKTİF insanlar tarafından çözülebilir.AKTİF insanların sayısı arttıkça, icraatlarımız ve enerjimiz vasıtasıyla sözde gökten inen dinler deism’in gölgesinde kalacak ve Deism sonuç olarak sıkı bir takım çalışması ve fedakarlık ile sözde gökten inmiş dinlerin yerini alacak.Böylece özünde iyilik olan insanlar tam potansiyellerine ulaşacaklar.

Sol taraftaki linklerideki konuları okuyarak Deism’i tanı. Bu site sayesinde Tanrı ve din gibi kavramların farklı şeyler olduğunu öğreneceksin.Deism’in sana, ailene ve arkadaşlarına vereceği birçok faydasından biri mezheplerden seni tam olarak korumasıdır.Amerikan’ın bağımsızlık beyannamesi Deistik bir dökümandır…İncil ve Kuran kötü ve saçma bir Tanrı resmi çiziyor…Doğanın tasarımcısının doğayı tasarladığı bir gerçektir…ve çok daha fazlası.

Umuyoruz ki aşağıda yer alan ve insanları Deism’e kazandırmak için herkesten çok daha fazla şey yapan Thomas Paine ‘in cümlesi siz Deism’in gerçekten ne olduğunu anladıktan sonra, kalbiniz ve aklınız gerçeğin ışığında aydınlanacak.” Doğru birşekilde anlaşıldığında diğer hiçbir inanç sisteminde bulunmayan mutluluk  Deism’de var.Diğer bütün sistemler içlerinde ya aklımızı bulandıran yada mantığımıza uymayan kavramlar barındırır ve eğer bir insan,eğer herşeyi düşünüyorsa, bu inanç sistemlerine inanabilmesi için aklına ve mantığına ket vurmaya mecburdur.

“Ancak, aklımız/mantığımız ve inancımız Deism’de bir arada bulunur. Evrenin harika yapısı ve gördüğümüz yaradılış sistemi, tanrının mevcudiyetine, bize kitapların gösterebileceğinden çok daha büyük bir kanıttır ve aynı zamanda onun gücünün büyüklüğünü gösterir.”

 

 


Dünya Deistler Birliği Tarafından Derlenmiş Deist Kavramları

Bu yeni Deist kavramları sözlüğüne kendi fikirleri ile katkıda bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum! Yardımlarınız son derece memnuyet verici! Editör.

Mezhep:Deism’de Mezhep, bir grup insan tarafından mantıksız inanışların kabul edilmesidir.Tanım gereği Musevilik, Hristiyanlık Ve İslam birer mezheptir.Çünkü bu dinlerin müritleri inanmak için tanrı vergisi akıllarını kullanmazlar başka bir deyişle mantıksız dogmatik öğretileri ve hurafeleri kabul ederler.Mesela tanrının yahudilere hediye olarak mal ve mül vermesi, isanın tekrar dirilmesi ve miraca yükselmesi, okuyup üfleyerek şifa verme ( okuyup üfleyerek şifa bulunsaydı hiç kimse akçiğer kanserinden acı çekmezdi ayrıca her vaka başına özel sağlık kuruluşlarına milyonlarca dolar ödenmek zorunda kalınmazdı) ve Muhammedin Cennete uçması gibi.Tüm bunlar son derece yanlış ve mantıksız iddialardır.Çünkü Deism daima serbestliği, bağımsız düşünmeyi ve aklı destekler, Deism için bir mezhep olmak imkansızdır.

Deism: Deizm, peygamberleri veya dinleri reddetmekle birlikte, insanoğlunun yapabildiklerinden daha yüce evrensel yaratıcı bir gücün varlığını, insanın doğuştan gelen aklıyla, doğa ve evrendeki kanun ve tasarımı kişisel gözlemleriyle onaylayarak ebedileştirmektir.

İman: Bu kelime, sözde gökten inme dinler tarafından inanılmaz bir şekilde istismar ediliyor ve bu dinler tarafından mantıksız bir iddiayı kabul ettirmek için insanların tanrı vergisi akıllarını sekteye uğratmak yada en azından akıllarını bulandırmak anlamına geliyor.sözde gökten inme dinler için ilk günah, su üzerinde yürüme, tıbbi müdahale olmadan üfleyerek iyileştirme, kızıl denize ortadan ikiye ayırma gibi çılgınca ve mantıksızca iddiaları insanlara kabul ettirmenin tek yolu iman ettirme yoludur.İman kelimesi yüzyıllar boyunca sözde dinler tarafından kullanıldı ve asıl anlamı çarpıtıldığı için, Deism “iman” kelimesi yerine “güven” kelimesini kullanmayı tercih ediyor.

                Deism ve vahiyle gelen dinler arasındaki ana farklardan biri; Deistler Tanrıya inanmak için “imana” gerek duymazlar.Bu alıntı Voltaire’den derlenmiştir, “İman nedir ? Apaçık ortada olan şeye inanmak mıdır ? Hayır. Bana göre apaçık ortadadır ki, varlığı gerekli olan, sonsuz, yüce ve akıllı bir yaratıcı vardır.Bu iman ile değil akıl ile alakalıdır.

Tanrı: Doğadaki tasarım ve kanunların kaynağı olan evrensel yaratma gücüdür.

Akıllı Tasarım: Akıllı tasarımdan kasıt doğadaki yapılardır, mesela gözlemlenebilir olan ve akıllı bir tasarımcı gerektiren DNS’nın karmaşıklığı.Bu başlık altında  “YAPI” dan kastettiğimiz, birşeylerin sonsuz bir işbirliği motifi ile planlanmasıdır.Deism’ e göre, akıllı Tasarımın sahibi incildeki yaratılış efsanesine ihtiyacı yoktur.

Doğal İnanç: Sözde vahiylere dayalı olan gökten inme dinlerin aksine doğanın tasarımlarının/kanunlarının aklın uygulanmasına dayalı tanrı inancıdır.

Felsefe: Var oluş ilkelerinin ve gerçeklerinin öğretisi,bilgi veya davranış.

Mantık/Akıl: Gerçeklere dayalı mantıksal çıkarımları veya sonuçları şekillendirmede kullanılan ruhani güç.

İnanç: Sebebe, doğaya ve evrenin amacına ilişkin inançlar dizisi.

Vahiy: Vahiy gelmesi durumu.Dinsel anlamda, vahiyden kasıt genellikle gaipten haber gelmesidir.Vahiy yanlızca birinci merciden haber verilmesidir, buda anlamsızdır.Mesela, eğer Tanrı bana birşeyleri vahiy ederse bu bana gaipten gelmiş bir haber olurdu.Eğer ben Tanrının bana söylediğini bir başkasına söylersem, bu haber sadece kulaktan dolma bir haber olurdu.Eğer bu kişi benim söylediğime inanırsa, tanrının değil benim söylediklerime inanmış olacaktı yani benim doğrularıma güvenecekti.

Sözde gökten inme din: Bu organize hale getirilmiş bir Tanrıya tapınma ve inanma sistemidir.Belli bir dinin (vahiyle gelen) belli üyeleri/kurucuları ile Tanrının iletişim kurduğu bir sistemdir.Yukarıda da söylenildiği gii , herhangi bir sözde gökten inmiş bir dine inanan bir mürit Tanrıya değil, aracı olarak çalışan kişinin iddialarına inanmış oluyor.

Güven: Güven, bir insanın mantık süzgecinden geçirdikten sonra başka bir insana veya başka birşeye inanmasıdır.

Deism Hakkında Cevaplanmış Bazı sorular

Deism’in temeli nedir ?  Mantık ve Doğadır.Evrenin heryerinde bulunan tasarımı hepimiz görüyor ve anlıyoruz, ve bu anlayış bizi bir tasarımcının veya Tanrının varlığına götürüyor.

Deism ataizmin bir şekli midir ?  Kesinlikle hayır. Ataistlere göre Tanrı yoktur.Deism Tanrı vardır der. Deism vahiyle gelmiş olduğu söylenen dinleri reddeder ancak Tanrıyı ret etmez.

Eğer deism Tanrının varlığını öğretiyorsa, o halde Hristiyanlık, İslam, Musevilik, Budizm gibi diğer dinlerden farkı nedir ? Yukarıdada belirtildiği gibi Deism mantığa ve doğaya dayalıdır, vahiye değil.Diğer tüm dinler (taoizm istisna olabileceği gibi hem taoizmde hemde budizmde hurafeler önemli rol oynar.) ilahi bir vahiy iddia ederler yada hepsinin kutsal bir kitabı vardır.Deism’de her ikiside yoktur.Deism2de imama, papaza, hahama ihtiyaç yoktur.Deism’de ihtiyaç duyula herşey ve tek şey sağduyuluolmak ve herşeyi akıl süzgecinden geöirmektir.

Aynı zamanda, “Vahiyle” gelen dinler, özellikle hristiyanlık ve islam ele egçirip değiştirmek için korkuyu ve açgözlülüğü kullanıyor.aç gözlülük onların sözde gökten inme dinlerine ait birşeydir, böylece sana sonsuz yaşam ve hristiyanlıkta istediğin herşeyi alabileceğin gibi ödüller vaad ederler.aç gözlülük ile birlikte ölüm korkusunuda kullanırlar.Deism bunların hiçbirini yapmaz.Deism doğru olan neyse onu yapmamız gerektiğini söyler çünkü doğru olan doğruyu yapmaktır.Deism bedenimiz öldükten sonra bize neler olacağını bildiğini iddia etmez.Bu konuda endişelenmeyecek kadar Tanrıya güveniyor ve onu seviyoruz.thomas Paine’in yazdığı gibi, “ kendimi yaratıcımın ellerinde görüyorum ve bu , onun iyiliğine ve adaletine uygun bir şekilde yaşadığım sürece endişe etmememi sağlıyor.

Deistler Tanrının Evreni ve dünyayı yaratıp sonra bir kenara çekildiğine mi inanıyorlar ? Bazıları inanıyor ve bazılarıda Tanrının insani konulara müdahale ettiğine inanıyor.Mesela, George Wahington ya tahliyesi son derece riskli olan amerikan askerlerin Long Island’dan çekecekti yada teslim olacaktı ve o riskli olan tahliyeyi seçti.Ona tahliye sırasında yok olabilecekleri ihtimali sorulduğunda o ,” yapabileceğimin en iyisi buydu gerisi Tanrının takdiriydi” demişti.

 

Deist Ayinleri, Yemin töreni, vb … şeyler var mı ? Hayır. Deism insanları kontrol etmeye çalışmadığı için , ayinlere ihtiyaç yoktur.evlilik yemini yada cenazede söylenenler gibi yemin etmeye ilişkin olarak; Bu tür şeyler insanlar önemlidir ancak Deisme göre bunların insanlar tarafından yazılıp dile getirilmesi gerekir.Deistler bu tür önemli şeyleri yapmak için din adamına ihtiyaç duymayacak kadar bağımsızdırlar.

Deistlerin Tapınakları var mıdır ? Hayır. Bununla birlikte dünyanın her yerinde Deist Mantık Merkezlerine sahip olabilmek için çalışıyoruz.Washington’daki  beautiful Mt. Rainier National Park sınırları içinde halihazırda ilk Deist Mantık Merkezini açtık. Bu Deist Mantık Merkezine bilgili bir Deist tarafından çalışan personel sağlandı ve bu Merkez her haftasonu Deism’I insanlara tanıtmak ve Deist insanların dostluklarını pekiştirmek için açık.dünya Deistler Birliği büyürken, bizler üfürükçüler tarafından ücretsiz tıbbi yardım göremeyen insanlar için gönüllü doktorlar, hemşireler ve diş doktorları sağlıyoruz.aynı zmanda astronomi ve biyoloji derslerinin yanında tüm bilim alanlarında kamuya ücretsiz eğitim programları sunmak istiyoruz.Bu tamda thomas Paine’in  “ the age of the Reason” kitabında açıkladığı fikirlerine uygun bir davranış olur.

Deistlerin tanrı görüşü nasıldır ? Biz Tanrıyı istediği herşeye gücü yeten sonsuz bir varlık olarak görürüz.Aşağıdaki Albert Einstein’dan yapılan alıntı Tanrının iyi bir deistik tanımını sunuyor. “Benim inancım, zayıf ve çelimsiz akıllarımız ile algılayabildiğimiz ve kendisini küçük detaylarda açığa vuran sonsuz üstün bir ruhun mütevazi hayranlığından ibaretir.Bu kavrayamadığımız evrendek açığa çıkan üstün bir mantık gücünün varlığına olan derin duygusal sağlam inanç benim Tanrı düşüncemi şekillendiriyor.”

Deism bir Mezhep midir ? Deism için bir mezhep olmak imkansızdır çünkü Deism insanlara akıllarını sürekli bir şekilde kullanmaları için özgüven ve cesaret aşılar.Deism bedeli ne olursa olsun Otoriteye soru sormaya teşvik eder.

Sözde gökten inme dinlerin aksine, Deism mantıksız isteklerde bulunmaz.Bu dinler insanları Tanrı vergisi akıllarını terk etmelerine en azından askıya almalarına teşvik eder.Onlar buna inanç demeyi seviyor.Mesela Musanın kızıl denizi ikiye ayırdığına inanmak yada isanın su üzerinde yürüdüğüne inanmak yada Muhammmedin bir melekten kuranı aldığına inanmak ne kadar mantıklı ?

Deismin Dünyadaki kötülüklere cevabı nedir? Eğer ilk evrimsel döngüden beri sahip olduğumuz Tanrı vergisi aklımızı benimsersek, dünyadaki kötülüklerin birçoğu aşılabilir yada ortadan kaldırılabilir.Unutulmamalıdır ki ,keşfettiğimiz doğa kanunları ve bilgisayarlardan tıbba kadar keşfedip lehimize kullanmayı öğrendiğimiz herşey sonsuza dek varolacak. Ama insanoğlu bilgiyi kazanmanın ve öğrenmenin yerine korku ve hurafeler içinde yaşamayı tercih etmeye karar verdi.Başarıya ulaşmak için sıkı çalışmaktansa yaptığımız davranışlardan sorumlu olmadığımıza inanmak çok daha kolay geliyor.

Deism tüm soruların cevaplarına sahip olduğunu iddia etmiyor, biz sadece cevapların doğru tarafında olduğumuzu iddia ediyoruz.

 

From Islam and theism to Deism

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


Main Menu
News of Interest to Deists
A recent survey on religion shows there are 34 million Americans who are classified as "Nones", that is they do not embrace any of the "revealed" religions and the vast majority of them are not Atheists. In actuality, the vast majority of the "Nones" are actually Deists!

The survey shows a giant step forward for Deism in the fact that it actually uses the word "Deist" and for the very significant raw numbers it shows as representing the number of people who are Deists.  In reality, the number of Deists is actually higher than the survey shows because the survey uses an outdated definition of Deist. For a more accurate definition please see our Deism Defined page.


Click here to read the actual survey. (It's in PDF)
Astronomers report a recent study strongly indicates the Universe is infinite.
One of the reasons the freethinker Giordano Bruno was tortured and murdered by being burned alive by the Catholic Church during the Inquisition was that he said the Universe is eternal and infinite which violates the superstitions in the Bible found in Genesis. This new study vindicates Bruno.

Does the Abraham Accord Promote Peace or a Plan For War? 
The Abraham Accord between Israel, the United Arab Emirates, Bahrain and the US seems to be more of a war plan against Iran than any kind of legitimate peace agreement.


Help Us Continue to Get the Word Out About Deism! Thank You!